TRANSFORMATIONS IDENTITAIRES DANS LE MILIEU INTELLECTUEL DE LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE SOCIALISTE MOLDAVE ENTRE 1950 ET 1980

AUTHOR: Angela LISNIC

IDENTITY CHANGES WITHIN THE INTELLECTUAL MILIEU OF MOLDAVIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC BETWEEN THE 1950S AND 1980S

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 359-370.

Abstract

The present research focuses on the intellectual milieu of MSSR between the 1950s and the 1980s, as an integrant part of the intellectual milieu of the totalitarian system. Our goal is to emphasise the identity ethnic and social changes undergone by the intellectual milieu of MSSR along with the establishment of the totalitarian system. The analysed sources come from the National Archive and the Archive of Public Organisations of Chişinău concerning the percentage of ethnic and social representation within the intellectual milieu in general and within some particular categories, such as: artists, pre-university and university teachers. Given the results of our research, we may infer that, over these 30 years, the ethnic and social constitution of the intellectual milieu of the Moldavian Soviet Socialist Republic underwent dramatic changes, caused by the persuasive policy of the Russian Soviet authorities for luring the indigenous population to the intellectual milieu, on the one hand, and for changing the components of this social category, on the other hand.

TRANSFORMĂRILE IDENTITARE ÎN MEDIUL INTELECTUALITĂŢII DIN RSSM ÎN ANII `50-80 AI SECOLULUI AL XX-LEA

Rezumat

Studiul  are ca obiect de cercetare mediul intelectual din RSSM din perioada anilor `50-80 ai secolului XX ca parte componentă a mediului intelectual din sistemul totalitar. Obiectivul urmărit în studiu este axat pe evidenţierea transformările identitare etnice şi sociale din mediul  intelectualităţii din RSSM odată cu constituirea sistemei totalitare. Sursele supuse analizei a prezentului studiu  sunt referinţele de arhivă din Arhiva Naţională şi Arhiva Organizaţilor Obşteşti din Chişinău referitor la procentul reprezentărilor etnice şi sociale din mediul intelectual la general şi în particular la anumite categorii cum ar fi: intelectualitatea artistică, cadrele didactice preuniversitare şi cele universitare. În rezultatul cercetărilor întreprinse putem deduce că pe parcursul a 30 de ani componenţa etnică şi socială a  intelectualităţii din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a resimţit dramatic tendinţa de schimbare a componenţei sale. La baza  acestor transformări a fost  politica persuasivă a autorităţilor sovietice ruseşti pentru  atragerea populaţiei autohtone în mediul intelectual, pe de o parte şi, pe altă parte, pentru schimbarea elementelor  componente ale aceste categorii sociale.

 

Download