L’IMPACTE DES EVENEMENTS DE L’ETE 1940 SUR LES HABITANTS D’ORIGINE JUIVE DE BESSARABIE

AUTHOR: Florin STAN

THE IMPACT OF THE EVENTS FROM THE SUMMER OF 1940 ON THE JEW INHABITANTS OF BESSARABIA

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 275-292.

Abstract

This study, based on historiographic acquisitions and documents from the funds of the National Archive of the Republic of Moldova, Chişinău, the Archive of the National Council for the Study of the Security Archives from Bucharest and the Romanian Military Archives from Piteşti, outlines the consequences of the events which took place after the annexation of Bessarabia, the North of Bukovina and Herţa by the Soviet Union in the summer of 1940, “tragic year in the history of Romanians”, on the inhabitants of Jewish origin. After the liberation of these counties the following year by the Romanian-German troops, associated within “Barbarossa” operation, unleashed on June 22, 1941, the Romanian authorities initiated Jews’ deportation from these territories to Transnistria. The measure was “justified” by the need to “ensure” the back of the front, the Jews being considered a hostile mass and judged in corpore for the pro-communist and anti-Romanian attitude of some of their co-nationals during the surrendering of the eastern territories in 1940 and the ensuing Soviet occupation. The camps and ghettos organised after the liberation were meant to gather the Jews in order to deport them across the Dniester. The text underlines that the sufferings this ethnic group had to endure given the abuses of the Romanian administration led to a drastic decrease in the number of Jews in the territory between Prut and Dniester, a direct consequence of the events from the summer of 1940, which seriously affected the borders of Greater Romania.

IMPACTUL EVENIMENTELOR DIN VARA ANULUI 1940 ASUPRA LOCUITORILOR DE ORIGINE EVREIASCĂ DIN BASARABIA

Rezumat

Studiul, bazat pe achiziţii istoriografice şi pe documente aflate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova din Chişinău, ale Arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Bucureşti şi ale Arhivelor Militare Române de la Piteşti – expune consecinţele evenimentelor derulate în urma anexării Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa de către Uniunea Sovietică, în vara anului 1940, ,,an tragic în istoria românilor”, asupra locuitorilor de origine evreiască. După eliberarea acestor ţinuturi în anul următor, de către trupele româno-germane, asociate în cadrul operaţiunii ,,Barbarossa”, declanşate la 22 iunie 1941, autorităţile române au iniţiat deportarea populaţiei evreieşti din aceste teritorii în Transnistria. Măsura era ,,justificată” prin necesitatea ,,asigurării” spatelui forntului, evreii fiind echivalaţi cu o masă ostilă şi judecaţi in corpore pentru atitudinea filocomunistă şi antiromânească a unora dintre conaţionalii lor din timpul cedării teritoriilor de Est în anul 1940 şi ocupaţiei sovietice care a urmat. Lagărele şi ghetourile organizate după momentul eliberării au avut drept scop strângerea unitară a evreilor în vederea organizării deportării dincole de Nistru. Textul subliniază că suferinţele la care a fost supus acest grup etnic în urma abuzurilor administraţiei române a determinat reducerea dramatică a numărului evreilor din ţinutul dintre Prut şi Nistru, o consecinţă directă a evenimentelor din vara anului 1940 care au afectat grav graniţele României Mari.

 

Download