THE MILITARY CAMPAIGN OF ROMANIA IN BULGARIA (1913)

AUTHOR: Cătălin NEGOIŢĂ

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 187-230.

 

Abstract

The beginning of the 20th century would be marked by the acuteness of the contradictions among the great powers of the world, which, by their warlike attitude, would also involve the smalls states that had relatively recently appeared on the political map of Europe. The problem of the Ottoman inheritance, which preoccupied the chancelleries of the main capitals, was solved extremely pragmatically by the Balkan states.

In 1912 and 1913, in the peninsula that had been occupied by the Crescent for centuries, there were two wars which dramatically rearranged, by the barbaric behaviour of the belligerents, the political map of the Balkans. The Ottoman Empire was almost eliminated from Europe and the Turks’ departure had left a “poisoned apple” in Macedonia.

The battle for this region poisoned the relations among the allies of the first Balkan conflagration: Greece, Serbia, Bulgaria and Montenegro, and the results were surprising. The former allies waged war amongst each other after an absurd political gesture of the Bulgarians. The change in the balance of power in the Balkans was perceived by the Romanian diplomacy as a danger for its own political line; therefore, Bucharest, in spite of not having participated in the first Balkan war, claimed territorial compensations from Bulgaria. As Sofia hesitated to give a definite answer to this issue, a meeting of the representatives of the great powers in Sankt Petersburg resulted in signing a protocol which offered Silistra to Romania. However, in the meantime, Bulgaria attacked its former allies without a beforehand declaration of war and Serbia and Greece requested military help from Bucharest.

The latter answered promptly, delighted with the idea of recovering the entire Dobruja which had been offered and then taken before the Berlin Peace Congress in 1878. The Romanian army would march through Bulgaria, almost without a single fire shot, the incidents that were recorded being insignificant. It was not the Bulgarians who were the enemy of our army but the cholera which would kill thousands of soldiers.

Attacked from all sides, Bulgaria would capitulate and be forced to sign the Bucharest Treaty, in August 1913. Romania was given the Cadrilater, too pale a compensation as compared to the abandonment of the Balkan Vlachs, left at the will of the successoral states of the Ottoman Empire. The Macedo-Romanians and the Megleno-Romanians would be assimilated to a large extent and the region conquered without a fight in 1913 would be lost, still without a fight, in 1940.
 

CAMPANIA MILITARĂ A ROMÂNIEI ÎN BULGARIA (1913)

Rezumat

secolului XX este marcat de amplificarea tensiunilor şi contradicţiilor dintre marile puteri ale lumii, acestea antrenând, în atitudinea lor belicoasă, şi micile state apărute relativ recent pe harta politică a Europei. Problema  moştenirii otomane, care preocupa cancelariile principalelor capitale, va fi în cele din urmă  rezolvată extrem de pragmatic de către statele balcanice.

În anii 1912 şi 1913, în peninsula ocupată, vreme de secole, de Semilună, au avut loc două războaie, care au reaşezat dramatic, datorită modului barbar, harta politică a Balcanilor. Imperiul otoman aproape că a fost eliminat din Europa, însă plecarea turcilor a lăsat un „măr otrăvitˮ în Macedonia.

Bătălia pentru această regiune a înveninat relaţiile dintre aliaţii din prima conflagraţie balcanică: Grecia, Serbia, Bulgaria şi Muntenegru, iar rezultatul a fost unul surprinzător. Foştii aliaţi s-au războit între ei, în urma unui gest politic absurd al bulgarilor. Schimbarea echilibrului de forţe în Balcani a fost perceput de diplomaţia românească ca un pericol la propria linie politică, astfel că Bucureştiul, deşi nu a participat la primul război balcanic, a solicitat compensaţii teritoriale din partea Bulgariei. Cum Sofia ezita să dea un răspuns ferm la această chestiune, o întâlnire a reprezentanţilor marilor puteri, la Sankt Petersburg, s-a soldat cu semnarea unui protocol, care oferea Silistra României. Între timp însă, Bulgaria ataca foştii aliaţi, fără declaraţie prealabilă de război, iar Serbia şi Grecia solicitau ajutorul militar al Bucureştiului.

Acesta a răspuns prompt, încântat de ideea de a recupera întreaga Dobroge, care fusese României oferită şi apoi luată, înaintea Congresului de pace de la Berlin, din anul 1878.  Armata română va defila prin Bulgaria, aproape fără să tragă vreun foc de armă, incidentele semnalate fiind insignifiante. Nu bulgarii vor fi inamicii armatei noastre, ci holera,  care va ucide mii de soldaţi.

Atacată din toate părţile, Bulgaria va capitula şi va fi silită să semneze Tratatul de la Bucureşti, din august 1913. Romania primea Cadrilaterul, o compensaţie palidă pe lângă abandonarea vlahilor balcanici, lăsaţi la voia statelor succesorale Imperiului Otoman. Aromânii şi meglenoromânii vor fi, în mare parte, asimilaţi, iar regiunea cucerită, fără luptă, în 1913, va fi pierdută, tot fără luptă, în anul 1940.

 

Download