DEMOGRAPHIC AND ETHNIC ASPECTS IN THE VIEW OF THE FOREIGNERS THAT TRAVELLED TO THE HARBOURS OF THE DANUBE (1801-1853)

AUTHOR: Maria Magdalena TULUŞ

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 105-124.

 

Abstract

The testimonies of foreign travellers hold an important place for the researcher who means to reconstitute the history of the Romanian Principalities. The offered image is that of a society which oscillates between tradition and novelty, between medievalism and modernity, both in terms of ideas and morals. Their testimonies regarding the Romanian territory, focused especially on the first decades of the 19th century contain elements which analyse the historical, geographical and economic environment.

A large part of the visitors of the Romanian territory come into contact with the realities of the Principalities through the intermediary of the Danubian towns, the Danube offering the most favourable way of transport for people and commodities, while land transport was ensured only by diligences, extremely hard and depending on the weather.

The demographical and ethnic aspects specific to Danubian towns in the first half of the 19th century appeared in the narrations of some foreign travellers who had passed through the Romanian space. Their descriptions had been influenced by their profession, by certain personal hobbies, by the purposes that had driven them to cross the Principalities.

Population growth did not bring ethnic homogenisation, on the contrary, many foreigners settled here, creating significant communities of Greeks, Jews, Bulgarians, Armenians, Italians, Habsburg vassals, English, etc. The contacts between these ethnic groups influenced the daily life of these harbour towns.

 

ASPECTE DEMOGRAFICE ŞI ETNICE DIN PERSPECTIVA CĂLĂTORILOR STRĂINI, ÎN PORTURILE DUNĂRENE (1801-1853)

Rezumat

În secolul al XIX-lea mărturiile călătorilor străini ocupă un loc important pentru cercetătorul care îşi propune să reconstituie istoria Principatelor române. Imaginea oferită de către aceştia este aceea a unei societăţi care oscilează între tradiţie şi înnoire, între medievalitate şi modernitate, atât în planul ideilor, cât şi al moravurilor. Mărturiile lăsate de aceşti călători privind spaţiul românesc, cu referire mai ales la primele decenii ale secolului al XIX-lea, conţin elemente ce analizează cadrul istoric, geografic şi economic. O mare parte dintre vizitatorii spaţiului românesc iau contact cu realităţile existente în Principate prin intermediul oraşelor dunărene, Dunărea oferind cea mai lesnicioasă cale de transport a persoanelor şi mărfurilor, pe când deplasarea pe uscat se făcea numai prin intermediul poştalioanelor, fiind deosebit de anevoioasă şi depinzând destul de mult de condiţiile climaterice.

Aspectele demografice şi etnice caracteristice oraşelor dunărene în prima jumătate a secolului al XIX-lea au apărut în relatările unor călători străini ce au trecut prin spaţiul românesc. Descrierile lor au fost influenţate de profesiunea avută, de anumite pasiuni personale, de scopurile ce i-au determinat să traverseze Principatele.

Creşterea populaţiei nu a adus cu sine omogenizare etnică, din contră, peste românii majoritari  s-au aşezat şi au format importante comunităţi: grecii, evreii, bulgarii, armenii, italienii, supuşii habsburgici, englezii etc. Contactele înregistrate între aceste etnii au influenţat în mod decisiv viaţa cotidiană din aceste oraşe porturi.

 

Download