PRACTICILE ECONOMICE ŞI EXPLOATAREA DOMENIULUI MĂNĂSTIRESC ÎN ŢARA MOLDOVEI, ÎN SECOLELE XV-XVI

AUTHOR: Igor SAVA

THE ECONOMIC PRACTICES AND THE EXPLOITATION OF THE MONASTERY DOMAIN IN MOLDOVA, DURING THE 15TH AND 16TH CENTURIES

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 31-58.

Abstract

The present paper deepens the research of the Romanian historiography on the economic evolution of the medieval domain, the focus being on the development of the economic branches and practices on the lands of the monasteries in Moldova, during the 15th and 16th centuries. A result of the research of the monastery domain as an economic unit bringing together different branches of production which provided to the local communities the necessary goods obtained from agriculture combined with rural handicrafts and trade outside the domain. Resorting to the existing documentary fund, the author proved that the plant growing, along with animal breeding, apiculture, viticulture, fishing and handicrafts represented the most important branches of the economic system of the monastic domain.
The totality of taxes, obligations and agricultural exploitations, represent the base of the consistent, stable and legitimate revenues which allowed the functioning and the prosperity of the Moldavian monastic establishments in the 15th and 16th centuries.

PRACTICILE ECONOMICE ŞI EXPLOATAREA DOMENIULUI MĂNĂSTIRESC ÎN ŢARA MOLDOVEI, ÎN SECOLELE XV-XVI

Rezumat

Prezentul studiu urmăreşte aprofundarea cercetărilor istoriografiei româneşti asupra evoluţiei sub aspect economic a domeniului medieval, obiectul cercetării fiind dezvoltarea ramurilor şi practicilor economice pe domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei a secolelor XV-XVI. Acesta este un rezultat al cercetării domeniului mănăstiresc ca o unitate economică în care coexistă diferite ramuri de producţie, care ofereau comunităţii locale bunurile necesare provenite din agricultura îmbinată cu meşteşugurile rurale şi schimbul în afara domeniului. Apelând la fondul documentar existent, autorul a demonstrat că, cultura plantelor, alături de creşterea animalelor, apicultură, viticultură, pescuit şi meşteşuguri, favorizate şi de conjunctură, au reprezentat cele mai însemnate ramuri ale sistemului economic domenial mănăstiresc.
Aceste fapte, reflectate în complexitatea procesului de regimul juridic domenial de totalitatea dărilor, a obligaţiilor şi explorărilor agricole, reprezintă baza veniturilor consistente şi stabile, dar şi legitime, care au permis funcţionarea şi prosperarea aşezămintelor monahale moldoveneşti din perioada secolelor XV-XVI.

Download