NOI COMPLEXE FUNERARE DIN EPOCA BRONZULUI DESCOPERITE ÎN NORDUL DOBROGEI. TUMULUL IV DE LA MIHAI BRAVU

AUTHOR: Ioan VASILIU, Dorel PARASCHIV

NEW FUNERAL COMPLEXES FROM THE BRONZE AGE DISCOVERED IN NORTHERN DOBROGEA. TUMULUS NO. IV FROM MIHAI BRAVU

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 155-180.

Abstract

In the year 2000, the Museum of History and Archaeology of Tulcea County conducted a series of rescue archaeological works along the gas pipeline route linking Russia to the southern and south – eastern part of the Balkan Peninsula. Among others, the research was also focused upon a tumulus from the area of Mihai Bravu village, belonging to Yamnaya culture. There were discovered three inhumation graves – two principal and a secundary one – with the bodies laying crouched, laterally, on the right. The funeral inventory was meager. The presence of the ochre was reported in the principal graves, both in the form of granules, deposited near the skull, and in the form of powder scattered over the bones of the skeletons.

The burial tomb no. 1 from tumulus no. 4, Mihai Bravu site, was dated to the early Bronze Age, Yamnaya culture, Bugeac version, while the burial tomb no. 2 was dated to the middle Bronze Age period.

NOI COMPLEXE FUNERARE DIN EPOCA BRONZULUI DESCOPERITE ÎN NORDUL DOBROGEI. TUMULUL IV DE LA MIHAI BRAVU

Rezumat

În anul 2000, Muzeul de Istorie şi Arheologie din Tulcea a efectuat  o serie de cercetări arheologice de salvare pe traseul conductei de gaz metan ce leagă Rusia de zona sudică şi sud – estică a Peninsulei Balcanice. Printre altele a fost abordat şi un tumul de pe teritoriul comunei Mihai Bravu, aparţinând descoperirilor de tip Jamnaja, fiind dezvelite trei morminte de inhumaţie – două principale şi unul secundar – cu defuncţii depuşi în gropile funerare în poziţie chircită, culcaţi pe partea dreaptă. Inventarele funerare erau sărăcăcioase. Prezenţa ocrului a fost semnalată, în mormintele principale, atât sub formă de bulgări, depus în dreptul calotei craniene, cât şi sub formă de pulbere, presărat pe oasele scheletelor.

Mormântul 1 din tumulul IV de la Mihai Bravu poate fi atribuit perioadei timpurii a Epocii bronzului, culturii Jamnaja, varianta Bugeac, iar mormântul 2 perioadei mijlocii a Epocii bronzului.

Download