MĂRTURII ASUPRA CONŞTIINŢEI ROMANITĂŢII LA ROMÂNI REFLECTATE ÎN PUBLICAŢIILE SECOLULUI AL XIX-LEA

AUTHOR: Costin CROITORU

SOME EVIDENCE ABOUT THE ROMANIANS’ AWARENESS OF THEIR ROMAN ORIGIN, TAKEN FROM THE NEWSPAPERS FROM THE MIDDLE OF THE XIXTH CENTURY

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 95-104.

Abstract

The article deals with some pieces of information extracted from the newspapers from the XIXth century, in which the authors, many of them remaining anonymous, discuss, in various contexts, about the famous Roman civilization and history. The authors present books on Roman history edited in the West and mainly discuss the ancient imperial heritages, shown even in modern ages in the Romanian folk traditions, in the national costume etc. They refer to Giuseppe Micali’s book, L’Italia avanti il dominio dei Romani, published in three editions (1810, 1821 and 1852), or to Henri Martin’s monumental book Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, printed in Paris, between 1855-1860. Another work published in Middle Age is much discussed because its authors supported the cause of the Romanians. It is Johannes Tröster’s book, Das Alt- und New- Teutsche Dacia, published in Nürnberg, in 1666.
The degree of Romanity of the Romanian ethnicity is also much debated. The hypothesis of the exclusive Roman origin is rejected by Ion Brătianu, who argues that on the arrival of the Romans at the Lower Danube, the ancient territory of Dacia was inhabited by Thracians and Celts.
Some archaeological discoveries are well presented in the newspapers and they are used as historical proofs for the hypothesis that the Romanians descend from Romans. Some books treating about the ancient Roman artifacts discovered in many parts of Romania were also published.
The idea of the Roman origin of the Romanian people was also promoted by references to the ancient books. Sometimes, the articles simply discuss the life and the works of an author, but other times fragments extracted from their works are also reproduced. Such authors are Cicero, Tacitus, Salustius, Plinius etc.
All these popularizing materials are illustrated, sometimes in the “artistic supplement” of the newspapers, with engravings, lithographs, drawings etc., that reproduce historical characters or monuments from ancient Rome.
By these examples extracted from the newspapers of the XIX-th century we tried to underline the evolution of the awareness of their Roman origin of the Romanians. At times, they realize a synthesis of the knowledge related to this aspect, supporting this hypothesis with proofs of various kinds: historical, linguistic, ethnographic etc.

MĂRTURII ASUPRA CONŞTIINŢEI ROMANITĂŢII LA ROMÂNI REFLECTATE ÎN PUBLICAŢIILE SECOLULUI AL XIX-LEA

Rezumat

Articolul discută anumite pasaje extrase din ziarele din secolul XIX, în care autorii, cei mai mulţi dintre ei rămaşi anonimi, aduc în prim plan elemente ale civilizaţiei şi istoriei romane. Aceşti autori fac prezentări ale unor cărţi de istorie romană editate în Occident iar principala lor preocupare este aceea de a atrage atenţia asupra moştenirilor romane care sunt vizibile chiar şi în perioadă modernă în tradiţiile folclorice ale românilor, în costumul lor naţional etc. Putem găsi referinţe la lucrarea lui Giuseppe Micali, L’Italia avanti il dominio dei Romani, publicată în trei ediţii (1810,1821,1852) sau la momunentala lucrare a lui Henri Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, tipărită la Paris, între 1855-1860. O altă lucrare mult discutată este una ce datează încă din Evul Mediu, Das Alt- und New- Teutsche Dacia, a lui Johannes Tröster, publicată la Nürnberg, în 1666. Preferinţa pentru această lucrare se datora faptului că ea susţinea cauza romanităţii populaţiei româneşti.
Foarte mult dezbătut era şi gradul de romanitate al etnicităţii româneşti. Ipoteza originii exclusiv romane a românilor este respinsă de Ion Brătianu, care aduce ca argument faptul că, la sosirea romanilor la Dunărea de Jos, vechiul teritoriul al Daciei era locuit de traci şi de celţi.
Uneori, ziarele prezintă descoperirile arheologice, care totodată sunt oferite drept dovezi istorice în favoarea descendenţei romane a românilor. De asemenea, sunt prezentate cărţi care tratează despre vechi artefacte romane descoperite în diverse părţi ale României. Ideea originii romane a poporului român a fost promovată şi cu ajutorul referinţelor la diferitele cărţi clasice. Uneori, articolele se limitează la a discuta despre viaţa şi despre lucrările autorilor clasici, însă alteori putem găsi chiar şi fragmente extrase din lucrările lor. Astfel de autori sunt: Cicero, Tacitus, Salustius, Plinius etc.
Toate aceste materiale cu rol de popularizare sunt ilustrate, uneori în “suplimentul artistic” al ziarelor, cu gravuri, litografii, desene care redau personaje istorice sau monumente din Roma antică.
Prin aceste exemple extrase din ziarele din sec. XIX am încercat să schiţăm modul în care a evoluat constiinţa originii romane a poporului român. Uneori, articolele efectuează o sinteză a informaţiilor legate de acest aspect, aducând în sprijinul ipotezei lor dovezi de diverse tipuri: istoric, lingvistic, etnografic etc.

Download