HYPOSTASES DE L’ESPACE MODERNE AU SEUIL DU SURREALISME

AUTHOR: Daniel GĂLĂŢANU

HYPOSTASES OF THE MODERN SPACE ON THE BRINK OF SURREALISM

Abstract

The influence of Apollinaire is certain at Cendrars, which, in his turn, innovates and continues the revolution of the perception of the urban space. But the Surrealists profited the most from the Apollinairien heritage. Surrealism owes all, even its name, to Apollinaire who bequeathed to this current the violation of all traditional rules of metrics, prosody and punctuation, the urban inspiration, the taste for the daily chores and the exploration of the “depths of the conscience”, the new glance and the appetite for the general insurrection, plus a savage and unquenchable thirst for Modernity.
The surrealist space keeps the characteristics of of the Apollinairien space, in the sense that it remains concrete and opened, observed in its daily aspects, but it is also the image of the dream and of the phantasms.

IPOSTAZE ALE SPAŢIULUI MODERN ÎN CADRUL SUPRAREALISMULUI

Rezumat

Influenţa lui Apollinaire este de necontestat la Cendrars, care inovează la rândul său şi care continuă revoluţia percepţiei spaţiului citadin. Dar suprarealiştii sunt cei care vor profita cel mai mult de pe urma moştenirii apollinairiene. Suprarealismul îi datorează totul, chiar şi numele, lui Apollinaire care a lăsat moştenire acestui curent metrica şi prozodia sfâşiate, punctuaţia anulată, inspiraţia citadină, gustul pentru cotidian şi pentru explorarea „profunzimilor conştiinţei”, noua privire şi apetitul pentru insurecţia generală, plus o sete nestinsă şi nemăsurată de Modernitate.
Spațiul suprarealist păstrează caracteristicile spațiului appolinairian, în sensul că se păstrează concret și deschis, surprins în aspectele sale cotidiene, dar mai e în plus și imaginea plăsmuită de visuri și fantasme.

Download