Etică editorială

Responsabilitatea autorilor

Autorii vor declara că manuscrisul este original şi că nu este parţial sau integral plagiat, că acesta nu a fost publicat, nu se află sub tipar sau trimis unei alte reviste pentru evaluare și publicare la momentul respectiv. Autorii se vor asigura că dețin permisiunea de publicare a tuturor documentelor anexe (fotografii, hărți, tabele, grafice, imagini scanate ale unor documente) și trebuie să menționeze corect toate sursele folosite în articol. Toți semnatarii articolului trebuie să fi contribuit la realizarea acestuia în calitate de autori. Autorii sunt invitați să își revizuiască manuscrisul în conformitate cu observațiilor recenzorilor. Orice greșeală apărută în timpul editării trebuie să fie semnalată de autor, cu ocazia corecturilor. De asemenea, autorii trebuie să menționeze sursele de finanțare care au contribuit la realizarea studiului.

Responsabilitatea comitetului editorial.

Comitetul editorial are obligația de a păstra confidenţialitatea privind toate informaţiile legate de manuscrisele primite pentru publicare. Evaluarea materialelor se va face exclusiv pe criterii legate de conținutul științific. Comitetul editorial este cel care decide publicarea sau respingerea studiilor primite la redacție, ca urmare a unei evaluări realizate de membrii echipei de editare, dar și a evaluărilor efectuate de recenzori. Cazurile suspecte de plagiat vor fi abordate în conformitate cu normele COPE (https://publicationethics.org/guidance/Guidelines).

Responsabilitatea evaluatorilor

Recenzorii vor evalua manuscrisele în conformitate cu următoarele: respectarea formularului de evaluare al revistei Danubius; se va respecta procedeul de evaluare double-blind; se va păstra confidențialitatea privind informațiile conținute de manuscris; se va semnala orice abatere de la normele de etică; evaluarea se va face exclusiv pe baza conținutului științific al manuscrisului; recenzorii vor respecta planul cronologic al procesului de evaluare.