УКРАИНСКО-МОЛДАВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОДЕССЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

AUTHOR: Тaras VINTSKOVSKII

THE UKRAINIAN-MOLDAVIAN COOPERATION IN ODESSA DURING THE REVOLUTION OF 1917

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 243-256.

Abstract

The Ukrainian historiography pays special attention to the inter-ethnical relations during the National Ukrainian Revolution of 1917 – 1921, as the falling of tsarism freed the expression possibilities of the populations living in the Russian Empire, they having, thus, the opportunity to declare the necessity of protecting their own cultural interests and, in some cases, of creating national states. The analysis of the national/ethnic processes during the revolution started in 1917 has not covered yet the entire range of problems. There is still much to be said about the regional disputes or cooperation between various ethnic groups. This fact is proven by the series of publications of the Ukrainian historian V. Ustymenko who examines the ethnic and political processes in the Popular Ukrainian Republic from the point of view of the officials from Kiew, leaving the research of the regional aspects of this issue still open for discussion.
The present article analyses the social and political conditions under which the Ukrainian and Moldavian national associations from Odessa developed during the 1917 revolution, highlighting the cooperation between them under various aspects regarding the public attitudes (joint demonstrations, looking for solutions to the mutual problems in the political and cultural areas, forming national military units). The leaders of the Ukrainian Military Rada from Odessa (OUMR), especially I. Luțenko, considered the creation of the Ukrainian military units as a necessary element for the formation of the future Ukrainian state. The Moldavian Military Committee pursued similar goals, proving a trust worthy partner for OUMR in reaching their goals. The Moldavian and Ukrainian military organizations had to face the opposition of the Odessa Military District, of Rumcherod (Central Executive Committee of the Soviets of Romanian Front, Black Sea Fleet and Odessa Oblast), of the Council of the Representatives of Officers and Soldiers, as well as of the Russian parties which dominated the political life in the region.
Eventually, significant ethnic military units were successfully created in the Odessa region (12,000 Ukrainian militaries and 3000 Moldavians). They cooperated initially with the Ukrainian Steering Committee (UKC), founded in March 1917, which wanted to contribute to the creation of an autonomous national government lead by Tsentralna Rada (the Central Rada). The Odessa Moldavian Military Committee cooperated initially with the representative Ukrainian bodies, but soon shifted towards reaching their own national goals in Bessarabia.

COOPERAREA UCRAINEANO-MOLDOVENEASCĂ ÎN ODESSA ÎN PERIOADA REVOLUŢIEI DIN 1917

Rezumat

Istoriografia ucraineană acordă o atenție deosebită problemelor relațiilor inter-etnice din timpul Revoluției Naționale Ucrainene din anii 1917 – 1921, deoarece căderea țarismului a eliberat posibilităţile de exprimare ale populaţiilor care locuiau Imperiul Rus, acestea având oportunitatea să declare necesitatea de a-şi proteja propriile interese culturale şi, în unele cazuri, de a crea state naţionale. Analiza proceselor naționale/etnice din cadrul revoluției începute în 1917 nu a acoperit încă întreaga gamă a problematicii. Sunt încă multe de spus în ceea ce priveşte cooperarea sau disputele regionale între diverse grupuri etnice. Faptul este dovedit de seria de publicații a istoricului ucrainean V. Ustymenko, în care acesta examinează procesele etno-politice din Republica Populară Ucraineană, din punctul de vedere al autorităţilor de la Kiev, lăsând deschisă cercetarea în ceea ce priveşte aspectele regionale ale acestei probleme.
Articolul de față analizează condițiile sociale și politice ale dezvoltării asociaţiilor naționale ucrainene şi moldoveneşti în Odessa, în timpul revoluției din 1917, evidenţiind raporturile de cooperare între ele în diferite aspecte privind atitudinile publice (demonstrații comune, căutarea de soluții la problemele comune din domeniile politice și culturale, formarea de unități militare naționale). Liderii Radei Militare Ucrainene din Odessa (OUMR), în primul rând I. Luțenko, au considerat crearea unităţilor militare ucrainene drept un element necesar al formării viitorului statul ucrainean. Comitetul Militar Moldovenesc a urmărit scopuri similare, dovedindu-se un partener de încredere de OUMR în atingerea scopurilor lor. Organizațiile militare de moldoveni și ucraineni au avut de înfruntat opoziţia Districtului Militar Odessa, a Rumcherod (Comitetul Central Executiv al Sovietelor pentru frontul Românesc, Marea neagră şi regiunea Odessa), a Consiliului Reprezentanţilor Ofiţerilor şi Soldaţilor, precum şi a partidelor ruseşti care dominau viaţa politică din regiune.
Până la urmă, în regiunea Odessa s-a reuşit crearea unor unităţi militare etnice semnificative (12000 de militari ucraineni şi 3000 de moldoveni). Acestea au colaborat iniţial cu Comitetul Ucrainean de Coordonare (UKC), format în martie 1917, care dorea să contribuie la crearea unui guvern național autonom condus de Tsentralna Rada (Rada Centrală ). Comitetul Militar Moldovenesc din Odessa a colaborat iniţial cu organismele reprezentative ucrainene, orientându-se însă la scurt timp spre atingerea propriilor obiective naţionale în Basarabia.

Download